ยินดีต้อนรับทีมประเมินโรงเรียนในฝันระดับจังหวัด
หน้าหลัก
สพป.อต.2
E - OFFICE
E - SALARY
 
ภาพกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ประวัติ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
นักเรียน
 

โรงเรียนบ้านปากปาด
หมู่ 1 ตำบลแสน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ 055 - 461110
โทรสาร 055 - 46123
1
E - mail : ppn53020070@hotmail.co.th